Euroface

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Definities

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door FinSave uitgebrachte offertes of aanbiedingen. De Gebruiksvoorwaarden van FinSave prevaleren te allen tijde.2.2 In het geval deze Gebruiksvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn (geweest) op een rechtsverhouding tussen Partijen, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemde de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.2.3 Afwijkingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.2.4 FinSave is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Gebruiker.De gewijzigde versie van de Gebruiksvoorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.2.5 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld door beschikbaarstelling langs elektronische weg.

Artikel 3. Het aanbod van de Dienst(verlening)

3.1 De Dienst (zijnde de applicatie FinSave) die zowel FinSave als Euroface Software aanbiedt, sheet beschikbaar stellen van een (web)applicatie waarbinnen Gebruikers door middel van he aanmaken van een account, inzicht krijgen in hun financiële situatie en waarbij vergelijksmogelijkheden worden geboden teneinde de Gebruiker in staat te stellen zich een oordeel te vormen of hij op bepaalde lasten zou kunnen besparen (zoals op (hypothecaire)geldleningen, verzekeringen, energiecontracten et cetera).3.2 FinSave adviseert niet. Gebruikers kunnen op basis van hun bevindingen doorgebruikmaking van de Dienst op eigen initiatief contact zoeken met aanbieders van bepaalde producten of diensten.GebruiksvoorwaardenGebruiksvoorwaarden Euroface Software & FinSave , 2023-83.3 De Dienst (zijnde de applicatie Finix-Advies) die Euroface Software aanbiedt is het beschikbaar stellen van Finix-Advies in een “offline” omgeving of draaiend in de Cloud. De Gebruikers zijn het Intermediair en zijn door het aanmaken van een klantendossier in staat om een volledige (financiële) inventarisatie van haar klanten te maken en financiële analyses en vergelijkingen uit te voeren, teneinde (conform de Wft) te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten.

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke/elektronische (e-mail) aanvaarding doorFinSave van een bestel-/aanvraagformulier ingediend door de Consument op de Website ofbinnen de Applicatie van FinSave.4.2 FinSave kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Gebruiker aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijnvoor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.Indien FinSave op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aante gaan, is zij gerechtigd de aanvraag door de Gebruiker te weigeren of aan de uitvoeringbijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten

5.1 De door FinSave gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, tenzij sprake is van een Gebruiker niet zijnde een Consument; alsdan is sprake van prijzen exclusief btw.5.2 Betaling aan FinSave geschiedt maandelijks, door middel van voorafgaande automatischeincasso op een door FinSave aangegeven bankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.5.3 Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,nadat hij/zij door FinSave is gewezen op de te late betaling en FinSave de Gebruiker een termijnvan veertien dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting(en) tevoldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien dagen termijn over het nog tebetalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FinSave gerechtigd de daarop door haargemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokostenbedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,–; 10% over dedaaropvolgende € 2.500,– en 5% over de volgende € 5.000,-, dit alles met een minimum van€ 40,00.5.4 Ten aanzien van Gebruikers niet zijnde een Consument geldt het volgende. Debetalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Gebruiker zonderaanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoedingvan 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast debuitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,–exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.5.5 FinSave kan ten voordele van Gebruiker afwijken van de genoemde bedragen enpercentages.GebruiksvoorwaardenGebruiksvoorwaarden Euroface Software & FinSave , 2023-85.6 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de BTW, is FinSavegerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.5.7 FinSave mag de prijzen van het gebruik van de Dienst verhogen. Tenzij andersovereengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.In het geval FinSave een prijsverhoging doorvoert binnen drie maanden na het sluiten van deOvereenkomst, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst (elektronisch via de Website ofbinnen de Applicatie) te ontbinden in het geval Gebruiker niet akkoord gaat met deprijsverhoging.5.8 Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden en/of veranderingen in de door hem of haarverstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FinSave te melden.

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging

6.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van 12 maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode, zoals genoemd in de Overeenkomst.6.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd, met een duur van drie maanden, waarbij Gebruiker deze verlengde Overeenkomst telkens tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met inachtneming vaneen opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij anders overeengekomen in het bestel-/afnameformulier of in een licentieovereenkomst.6.3 Een Overeenkomst met beperkte duur tot het kennismaken met de Dienst, wordt nik stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de kennismakingsperiode.

Artikel 7. Rechten

7.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking,overdraagbaarheid van en bezwaar tegen gebruik van zijn of haar persoonsgegevens,overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.7.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruikervragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker FinSave bereiken op het e-mailadrespersoonsgegevens@finsave.nl of via het postadres van FinSave: (2718 SK) Zoetermeer opSignaalrood 1.7.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aannieuwsbrief@finsave.nl en / of nieuwsbrief@euroface.nl. Deze mogelijkheid wordt ook binnen deWebsite en de Applicatie aangeboden.7.4 Voor meer info over het privacybeleid van FinSave, ga naar www.finsave.nl

Artikel 8. Verplichtingen uit Overeenkomst

8.1 FinSave heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de Overeenkomst het rechtdeden in te schakelen. FinSave kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met Gebruiker voortvloeien overdragen aan een derde.8.2 Indien en voor zover derden persoonsgegevens van Gebruikers verwerken en/of indien FinSave persoonsgegevens verwerkt van derden die worden doorgegeven door de Gebruikersluit FinSave met deze (rechts)personen een verwerkersovereenkomst.8.3 FinSave is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker, indien FinSave daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldend opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).8.4 FinSave heeft het recht gedurende de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertigdagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Het risico de bewijslast van de juiste uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de Partij die ontbindt. Het geen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.8.5 FinSave behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht of in verband met een representatief onderzoek onder de Gebruikers de inhoud van de Dienst te wijzigen. Voorgenomen wijzigingen worden – voor zover mogelijk – van tevoren aangekondigd, waarbij Gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar wensen kenbaar te maken zodat er, alvorens Gebruiker van zijn recht op ontbinding of opschorting op grond van toerekenbare tekortkoming gebruikmaakt, overleg tussen Partijen plaatsvindt over een alternatief.8.6 Indien FinSave op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Alle door FinSave genoemde of tussen Partijen overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan FinSave bekend waren. FinSave spant zich ernaar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt FinSave niet in verzuim.9.2 FinSave is niet gebonden aan al dan niet uiterste termijnen die,vanwege buiten haarmacht gelegen omstandigheden, zich na het aangaan van de overeenkomst hebbe voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is FinSave gebonden aan een al dan niet uiterste termijn, als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomstzijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen FinSave en de Gebruiker zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval op de andere Partij wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of wordt verklaard, of in het geval de andere Partij niet in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.10.2 Zowel FinSave als Gebruiker hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst.10.3 In het geval dat Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij FinSave ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die FinSave voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen FinSave al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.10.4 Artikelen en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en van de Overeenkomst die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens11.1 FinSave verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of ter uitvoering van de Overeenkomst, althans in verband met de gerechtvaardigde belangen van FinSave.11.2 Voor zover benodigd, geeft de Gebruiker door het sluiten van de Overeenkomst en het akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en geeft Intermediair en FinSave volledige toegang tot de data van Gebruiker.11.3 De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten als opgesomd in artikel 7 geldend maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden via het e-mailadres: persoonsgegevens@finsave.nl.

Artikel 12. Klachten

12.1 Voor uitgebreide informatie over het indienen van opmerkingen of zorgen, nodigen we u uit om ons contactformulier op de officiële website te raadplegen.12.2 Klachten dienen immer binnen twee weken na het ontstaan kenbaar te worden gemaakt. Dit kan onder meer geschieden via het e-mailadres klachten@finsave.nl of telefonisch.

12.1 De Gebruiker zal een klacht of tekortkoming van FinSave zo gedetailleerd mogelijke omschrijven, zodat een adequate reactie door FinSave mogelijk is.12.2 Eventuele klachten zullen door FinSave binnen een redelijke termijn, getracht wordt binnen twee weken, worden beantwoord.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van FinSave wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de verzekerde som althans het bedrag dat aan FinSave door Gebruiker conform de Overeenkomst is betaald of betaald had moeten zijn voor het gebruik van de Dienst.13.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van FinSave onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 5.000,–.

13.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1. Redelijke kosten die de Gebruiker heeft gemaakt om de prestatie van FinSave aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;2. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;3. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

13.1 Iedere aansprakelijkheid van FinSave voor andere schade dan directe schade, zoals voorgevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.13.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan meldt en dat aan FinSave een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Het risico en de bewijslast voor de melding ligt bij Gebruiker.13.3 Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Gebruiker ondubbelzinnig aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. Het risico en de bewijslast voor de aanspraak op schadevergoeding ligt bij de Gebruiker.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze.

14.1 De Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

14.2 Geschillen die samenhangen met en/of voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen, voorzover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag,Nederland.