Euroface

Privacybeleid voor gebruikers en bezoekers van de (web)applicatie &website – FinSave – Finix Advies – www.euroface.nl

Met het gebruik van de applicaties FinSave en Finix Advies, hierna te noemen: “Platform”. is uwprivacy belangrijk. In dit privacy statement wordt beschreven hoe wij (lees FinSave B.V.) metpersoonsgegevens van bezoekers van het Platform omgaan en hoe wij deze beveiligen.Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, kunt u altijd contactmet ons opnemen via persoonsgegevens@finsave.nl.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Het Doel is om de Gebruiker (zowel Consument als Intermediair) een platform te biedenwaarbinnen zij gegevens ter beschikking stellen, op grond waarvan FinSave en Finix Adviesanalyses uitvoeren op de verstrekte data, om vervolgens de Gebruiker direct en online in staatte stellen om na te gaan of er mogelijkheden zijn om te komen tot besparingen op bijvoorbeeldhypothecaire geldleningen, verzekeringspremies, lijfrentepolissen, energiecontracten et cetera. Door middel van gebruikmaking van het platform wordt de Gebruiker ook in staat gesteld omzelf een (vergelijkings)analyse uit te voeren en te bezien of en welke financiele risico’s er zijn bijonvoorziene gebeurtenissen zoals bij Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Pensionering enWerkloosheid.Door onze contractuele overeenkomsten met onder andere alle hypothecaire geldverstrekkers,verzekeraars en vermogensbeheerders, hierna te noemen: “Contractpartners”, worden deGebruiker in staat gesteld deze (vergelijkings)-analyse(s) op te vragen en, mogelijk tegenbetaling, gegevens van Gebruikers in geanonimiseerde en/of geaggregeerde vorm terbeschikking krijgen teneinde het Platform optimaal te laten functioneren.Gebruiker vult sommige data van de gegevens rechtstreeks en persoonlijk in. Het Platformcombineert deze data met de uit verkregen externe gegevens, om vervolgens een goedvergelijkingsaanbod te kunnen doen aan Gebruiker.De Gebruiker beslist zelf over welke gegevens hij invoert of aanlevert. Wanneer het Platform uvraagt om persoonlijke gegevens in te voeren, kan de Gebruiker dit weigeren. Maar als deGebruiker er voor kiest om geen gegevens in te voeren die nodig zijn om de service van hetplatform te bieden, dan kan mogelijk de service van het platform niet worden gebruikt.Het Platform bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk isvoor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond vanwet- en regelgeving is vereist en slechts in verband met het uitvoeren van een overeenkomst,dit in verband met het gerechtvaardigde belang om het Platform zo goed mogelijk aan tekunnen bieden, of na toestemming te hebben gekregen van de Gebruiker dan wel in verbandmet een wettelijke verplichting.Gebruiker heeft FinSave BV en direct gerelateerde dochter- of zusterondernemingen, uwfinanciële adviseur(s) of intermediair(s) expliciet toestemming gegeven om gebruik te makenvan uw persoonsgegevens in het Platform. Wij delen ook gegevens met door FinSave en Finix Advies aangestuurde dochter- of zusterondernemingen teneinde het platform teverbeteren en om de rechten en eigendommen van het Platform, haar Gebruikers en onzestrategische partners te beschermen.

Bewaartermijnen

De expliciete toestemming van Gebruiker om gebruik te maken van uw persoonsgegevens inhet Platform eindigt wanneer de overeenkomst met of het gebruik van FinSave en/of FinixAdvies is beëindigd. Voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens dient u contact op tenemen met uw financiële adviseur(s) of intermediair(s) of een mail te versturen naarpersoonsgegevens@finsave.nl, met de wens uw data te verwijderen. Verwijderen van uwpersoonlijke data geschiedt na ontvangst per email of aangetekend schrijven per direct en is,rekening houdend met de diverse back-up systemen, binnen één week volledig (definitief)verwijderd.

Social media, cookies en bezoekgegevens

Binnen het Platform zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promotenof delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn ofFacebook. FinSave en/of Finix Advies houden geen toezicht en zijn niet verantwoordelijk voor deverwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van diemedia geschiedt dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijengebruik maakt, is het aan te raden eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies en bezoekgegevens

Het Platform houdt gebruik(er)(s)gegevens bij van de (web)applicatie(omgeving) voorstatistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens worden zoveel alsmogelijk anoniem opgeslagen en enkel in geanonimiseerde en/of geaggregeerde vorm aanpartners ter beschikking gesteld teneinde een goede werking van het Platform aan te bieden.

Teneinde het gebruiksgemak van het Platform te vergroten, wordt gebruik gemaakt vanzogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op hetPlatform op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt hetgebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en hetgebruiksgemak van de website(s) en /of (web)applicatie(omgeving) kan beperken.

De website en/of (web)applicatie(omgevingen) van FinSave en/of Finix Advies maken gebruikvan cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trendste volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) en/of(web)applicatie(omgevingen) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derdenverschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derde partijen deinformatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) en / of hetPlatform geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijzeen voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervooronder ‘Gebruik social media’ is omschreven. FinSave en/of Finix Advies hebben geen invloed ophet plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Aanpassen privacy statement

FinSave en/of Finix-Advies hebben het recht de inhoud van dit privacy statement op iedergewenst moment te wijzigen teneinde een correcte werking van het Platform te kunnen blijvenaanbieden. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website of het Platformgepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s) en/of(web)applicatie(omgeving).